Công ty Cổ phần Xây dựng số 11
HOME THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tài liệu thông tin phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Xin vui lòng bấm vào các liên kết dưới đây để tải nội dung:

Báo cáo tài chính năm 2018 (Cập nhật 11/6/2019)

Nghị quyết của HĐQT về công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Cập nhật 13/6/2019)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Cập nhật 13/6/2019)

Chương trình Đại hội (Cập nhật 11/6/2019)

Quy chế làm việc Đại hội (Cập nhật 11/6/2019)

Quy chế bầu cử (Cập nhật 11/6/2019)

Báo cáo của Ban điều hành (Cập nhật 11/6/2019)

Báo cáo của HĐQT (Cập nhật 11/6/2019)

Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (Cập nhật 11/6/2019

Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS (Cập nhật 11/6/2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11 - VINACONEX 11
Địa chỉ: Tầng 1, Văn phòng 6, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 62853101    Fax: 024 62853100