Công ty Cổ phần Xây dựng số 11
HOME CÔNG BỐ THÔNG TIN
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Nghị quyết của HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11 - VINACONEX 11
Địa chỉ: Tầng 1, Văn phòng 6, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 62853101    Fax: 024 62853100