Công ty Cổ phần Xây dựng số 11
HOME THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Đăng ngày 28/03/2020

Tổng hợp tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2020

Địa chỉ liên hệ Công ty (cập nhật 21/5/2020)

Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông 2020 (cập nhật 21/5/2020)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng 11/6/2020 (cập nhật 21/5/2020)

Thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng 23/3/2020 (cập nhật 21/5/2020)

Chương trình và nội dung làm việc

Quy chế làm việc

Thẻ biểu quyết

Phiếu đăng ký phát biểu

Báo cáo SXKD của Ban điều hành

Báo cáo của HĐQT

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

Phiếu đăng ký dự họp

Giấy ủy quyền dự họp

Báo cáo tài chính 2019 sau kiểm toán

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11 - VINACONEX 11
Địa chỉ: Tầng 1, Văn phòng 6, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 62853101    Fax: 024 62853100