Công ty Cổ phần Xây dựng số 11
HOME THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty
Đăng ngày 08/07/2024
Vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu
Nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Đăng ngày 13/06/2024
Vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Đăng ngày 15/05/2024
Vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu
Nghị quyết và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Đăng ngày 12/04/2024
Vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu
Thông báo về việc đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh của Công ty CPXD số 11
Đăng ngày 03/07/2023
Vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Đăng ngày 23/06/2023
Vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Đăng ngày 18/05/2023
Vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Đăng ngày 25/04/2023
Vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Đăng ngày 24/04/2023
Vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu
Nghị quyết công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Đăng ngày 12/04/2023
Vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu
Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Đăng ngày 11/04/2023
Vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
Đăng ngày 24/03/2023
Vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022
Đăng ngày 26/07/2022
Vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Đăng ngày 29/04/2022
Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2022
Đăng ngày 06/04/2022
Vui lòng bấm vào đây để xem tài liệu
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
Đăng ngày 23/03/2022
Vui lòng bấm vào đây để xem báo cáo
Thông báo và nghị quyết phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Đăng ngày 24/02/2022
Vui lòng bấm vào đây để xem thông báo
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu V11
Đăng ngày 02/10/2021
Vui lòng bấm vào đây để xem thông báo
Thông báo chào mua cổ phần V11
Đăng ngày 27/9/2021
Vui lòng bấm vào đây để xem thông báo


Thông báo về việc lấy sổ bảo hiểm xã hội
Đăng ngày 27/8/2021
Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Cập nhật ngày 15/4/2021

Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT công ty

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông năm 2021

Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông năm 2021

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2021

Dự thảo Điều lệ công ty

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11 - VINACONEX 11
Địa chỉ: Tầng 1, Văn phòng 6, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 62853101    Fax: 024 62853100