Công ty Cổ phần Xây dựng số 11
HOME THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu V11
Đăng ngày 02/10/2021
Vui lòng bấm vào đây để xem thông báo
Thông báo chào mua cổ phần V11
Đăng ngày 27/9/2021
Vui lòng bấm vào đây để xem thông báo


Thông báo về việc lấy sổ bảo hiểm xã hội
Đăng ngày 27/8/2021
Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Cập nhật ngày 15/4/2021

Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT công ty

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông năm 2021

Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông năm 2021

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2021

Dự thảo Điều lệ công ty

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11 - VINACONEX 11
Địa chỉ: Tầng 1, Văn phòng 6, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 62853101    Fax: 024 62853100